Ansvar når det gjelder asbest

Asbest utstyr porost materiale

 

Hvem har ansvar når det gjelder funn, sanering eller eksponering av asbest?

Når det gjelder eksponering i arbeid er det alltid arbeidsgiver som har ansvaret. Bruk og håndtering av asbest er forbudt, og alle arbeidsgivere plikter å kartlegge og risikovurdere arbeidet. Er det mistanke om asbestmateriale i et bygg skal kartlegging gjøres før arbeidet starter. Dette er byggherre sitt ansvar. Dersom det er asbestholdige materialer i et bygg som skal rehabiliteres eller rives, skal byggherre sørge for at arbeidet med å fjerne eller innkapsle asbesten skal utføres av en virksomhet med tillatelse av arbeidstilsynet. I rive-, rehabilitering- og vedlikeholdsarbeid på bygg og installasjoner bygget før 1985, bør alltid byggherre ta høyde for at det kan være asbestmaterialer i bygget.

For å gi deg bedre oversikt har vi samlet informasjon om de forskjellige rollers ansvar når det gjelder asbest.

Dette er et utdrag fra Arbeidstilsynet` sider:

 

Arbeid med asbest er forbudt for alle andre virksomheter enn de som har gyldig tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det er likevel flere aktører som har plikter når det gjelder asbest.

Virksomheter som skal arbeid med asbest:

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdige produkter, må søke tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Søk om tillatelse til å arbeide med asbest og se hva søknaden må inneholde

Virksomheter med tillatelse skal også sende melding til Arbeidstilsynet i god tid før hvert oppdrag.

Send melding til Arbeidstilsynet om asbestarbeid

 

Arbeidsgivers plikter:

Alle arbeidsgivere har  plikt til å kartlegge og risikovurdere om det forekommer asbestmateriale i egne bygg og i bygg der de er leietakere. Hensikten er å ta rede på om asbest kan utgjøre en helserisiko for arbeidstakerne.

Hvis virksomheten leier et bygg oppført før 1985, og det er mistanke om at bygget inneholder asbestmaterialer, bør arbeidsgiver kontakte utleier for å sjekke dette.

Arbeidsgiver må skaffe seg en oversikt over grupper av arbeidstakere som kan tenkes å bli eksponert, og sette i verk tiltak som sørger for at asbest håndteres på en trygg måte.

Eksempler på yrkesgrupper som kan bli eksponert for asbest:

  • Vaktmestere kan utsettes for asbeststøv i fyrrom og kulverter som fører asbestisolerte varmt- og kaldtvannsrør.
  • Feierne eksponeres også i fyrrom, men i tillegg utsettes de for betydelig fare for asbesteksponering når de børster ulike typer asbestpakninger rundt fyrkjeledører og lignende.
  • Arbeidstakere på avfallsdeponi
  • Brannfolk
  • Arbeidstakere i ulike yrker i bygge- og anleggsbransjen

Bedriftshelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for mange virksomheter og kan bistå ved kartlegging og prøvetaking, informasjon om helserisiko, helseundersøkelser med mer.

 

Arbeidstakers plikter:

Dersom du som arbeidstaker kommer over noe du tror kan være asbest og det er fare for frigjøring av asbeststøv, så må du stanse arbeidet. Du må deretter varsle arbeidsgiver og gjerne verneombud.

Les mer: Hva gjør du hvis du støter på asbest?

 

Byggherrens plikter når det gjelder asbest:

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- og anleggsprosessen for å påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Byggherre har ansvar for å planlegget arbeidet slik at ingen blir eksponert for asbest.

Les mer her: Bygningseiere og byggherrers ansvar for kartlegging av asbest

 

Byggeierens plikter når det gjelder asbest:

Alle eiere av bygg oppført før 1985, bør få kartlagt forekomst av asbest selv om de ikke har konkrete planer for rivning, rehabilitering eller vedlikeholdsarbeid.

Les mer her: Bygningseiere og byggherrers ansvar for kartlegging av asbest

 

Utleier av arbeidslokaler:

Arbeidsplassforskriften retter seg mot hovedsakelig mot arbeidsgivere, men deler av forskriften retter seg også mot utleiere av arbeidslokaler.

Arbeidsplassforskriften fastslår at arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot blant annet helseskadelige stoffer som for eksempel asbestfiber.

Utleier bør informere leietakere om eventuell forekomst av asbestholdige materialer i bygg og installasjoner. Dersom det forekommer skader på asbestholdige materialer som kan frigjøre asbestfibre til arbeidsatmosfæren, plikter både utleier og arbeidsgiver å sette i verk forebyggende tiltak.

Arbeidstilsynet kan rette krav om utbedringer av lokalene både til arbeidsgiver og utleier.

 

Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere:

Kravene til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter, også de som ikke sysselsetter arbeidstakere.

En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdige tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Et annet eksempel er en tømrerbedrift uten arbeidstakere (enmannsbedrift). Begge må følge regelverket for asbesthåndtering.

Privatpersoner og arbeid med asbestmateriale i egen bolig:

Kravene om asbestarbeid gjelder ikke for privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom, som for eksempel egen bolig. Eiendommen må da være registrert på privatperson, og ikke på en virksomhet. Eiendommen kan ikke være et yrkesbygg.

På grunn av farene ved å utsette seg for asbeststøv, bør privatpersoner likevel bruke personlig verneutstyr og følge de samme tiltakene som regelverket krever.

Les om anbefalinger ved fjerning av asbestholdige materialer på egen bolig her:

Privatpersoner og arbeid med asbest

 

 

Nyttige lenker

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.